POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KUPCE, POSLOVNE PARTNERE I DOBAVLJAČE DRUŠTVA RAVITERA d.o.o.

Sadržaj

 1. Općeniti podatci

 

Ova Politika privatnosti društva RAVITERA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagrebačka 29, Samobor, OIB: 27639008504, MBS: 080309612 (u daljnjem tekstu RAVITERA) odnosi se na kupce, potencijalne kupce, poslovne partnere, potencijalne poslovne partnere, dobavljače i potencijalne dobavljače kao ispitanike (u daljnjem tekstu ispitanici), a u pogledu usluga koje društvo RAVITERA pruža svojim kupcima i poslovnim partnerima i koje prima od svojih dobavljača, a primjenjuje se od 18. rujna 2019. godine.

Korištenjem usluga društva RAVITERA  i stupanjem u poslovni odnos s društvom RAVITERA povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Politika privatnosti opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način prikupljamo i obrađujemo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, razdoblje čuvanja podataka, prosljeđivanje podataka, način na koji te postupke možete nadzirati kao i vaša prava povezana s vašim podatcima.

Izrazi koji se koriste u ovoj Politici privatnosti, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je:

RAVITERA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Zagrebačka 29, Samobor

OIB: 27639008504

MBS: 080309612

Adresa e-pošte za kontakt: j.srabotnak@ravitera.hr

Odgovorna osoba društva RAVITERA u pogledu obrade osobnih podataka je direktor društva RAVITERA s napomenom da društvo RAVITERA nije imenovalo službenika za zaštitu podataka.

Ukoliko za obradu Vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga kao izvršitelje, govorimo o obradi osobnih podataka po nalogu u kojem slučaju smo također odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 1. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

 

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 1. Vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, podatci za kontakt (adresa e-pošte i broj telefona ili mobilnog uređaja), broj računa, broj kreditne/debitne kartice, informacije o vrsti i sadržaju vašeg ugovornog odnosa s društvom RAVITERA;
 2. Ovisno o našoj procjeni, podatke koji se odnose na bonitet (u slučaju da se radi o pravnim osobama kupcima i poslovnim partnerima) i koji su sadržani u obrascu BON-2 (temeljem kojeg provjeravamo bonitet) a to su naziv pravne osobe, sjedište i adresa, matični broj, osobni identifikacijski broj, broj računa, stanje sredstava na računu na dan izdavanja BON-2, ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana od dana izdavanja, prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana od dana izdavanja, iznos odobrenog okvirnog kredita, iznos evidentiranih nepodmirenih obveza, broj dana neprekidne blokade računa, broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci i broj zaposlenih. U svrhu provjere boniteta obrađujemo i podatke sadržane na potvrdi porezne uprave (temeljem koje također provjeravamo bonitet) o postojanju dugovanja na ime poreza i drugih javnih davanja a to su naziv pravne osobe, sjedište i adresa, matični broj, osobni identifikacijski broj i postojanje ili nepostojanje dugovanja po osnovi poreza i drugih javnih davanja;
 3. Podatci navedeni u zadužnici (u slučaju da se radi o kupcima i poslovnim partnerima) kao sredstvu osiguranja plaćanja: ime i prezime/naziv, adresa, osobni identifikacijski broj i iznos tražbine radi čijeg osiguranja se izdaje zadužnica.

Ukoliko imate prigovor u vezi procjene vašeg boniteta i zahtjeva za dostavu zadužnice možete našu odluku osporiti u bilo kojem trenutku te iznijeti svoje stajalište i tražiti pojašnjenje pomoću adrese e-pošte j.srabotnak@ravitera.hr, poštom na adresu Zagrebačka 29, Samobor ili osobno na navedenoj adresi.

 

 1. Načini, svrhe i pravna osnova obrade

Obrađujemo samo one osobne podatke koji su potrebni radi ostvarenja točno određene svrhe i te podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe.

Osobni podatci uzimaju se neposredno od kupaca ili poslovnih partnera ili dobavljača i to usmeno ili pisanim putem.

Osobne podatke kupaca, poslovnih partnera i dobavljača obrađuju direktor i zamjenik direktora društva RAVITERA.

Temeljne osobne podatke navedene pod točkom 2. ove Politike privatnosti obrađujemo u svrhu sklapanja ugovora tj. zasnivanja ugovornog odnosa, realizacije ugovora tj. izvršenja prava i obveza iz sklopljenog ugovora, npr. izdavanja računa za izvršene usluge, ukoliko se radi o kupcima i poslovnim partnerima tj. podmirenja računa ukoliko se radi o dobavljačima.

Podatke koji se odnose na bonitet obrađujemo u svrhu donošenja odluke o zaključenju ugovora tj. zasnivanju ugovornog odnosa s klijentima i poslovnim partnerima koji su pravne osobe budući društvo RAVITERA ima opravdani interes saznati informacije o bonitetu svojih potencijalnih klijenata i poslovnih partnera  te temeljem tih informacija donijeti odluku o sklapanju ugovora. Ukoliko je vaš bonitet nizak ili ne možemo dobiti podatke o vašem bonitetu, možemo odbiti sklapanje ugovora ili zatražiti dodatna sredstva osiguranja.

Ukoliko ne ispunite svoje ugovorne obveze,  radi zaštite našeg potraživanja možemo pokrenuti protiv Vas kao kupca ili poslovnog partnera postupak naplate potraživanja aktiviranjem zadužnice koju ste nam predali ili na drugi način. Prije pokretanja bilo kakvog postupka naplate potraživanja obavijestit ćemo Vas o postojanju vašeg dugovanja i pozvati Vas da dobrovoljno podmirite dugovanje.

Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa stupamo s Vama u kontakt preko komunikacijskih kanala koje ste nam dali prilikom sklapanja ugovora kao Vaš kontakt.

Ukoliko odbijete dati Vaše temeljne osobne podatke koji su navedeni pod točkom 2. ove Politike privatnosti, a koji su potrebni za sklapanje ugovora i zasnivanje ugovornog odnosa nećemo biti u mogućnosti s Vama zaključiti ugovor. Isto se odnosi i na podatke o bonitetu i na davanje zadužnice ukoliko nismo prihvatili vaš prigovor.

 

 1. Prosljeđivanje osobnih podataka

 

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama, te su sigurnosno pohranjeni na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg izaberemo i u našim poslovnim prostorima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti  podataka i da se njome osigurava zaštita vaših prava.

Vaše podatke po potrebi prosljeđujemo trećim osobama s kojima surađujemo te koji obrađuju vaše podatke u ime društva RAVITERA i to, primjerice, odvjetničkom uredu ukoliko zbog naplate svojeg potraživanja moramo protiv Vas pokrenuti postupak radi naplate potraživanja. U tom slučaju vaši podatci, ovisno o vrsti postupka, mogu biti učinjeni dostupnima primateljima osobnih podataka, primjerice sudovima, javnim bilježnicima, Financijskoj agenciji te drugim državnim tijelima koja su na bilo koji način povezana s predmetnim sudskim postupkom.

Vaše podatke također prosljeđujemo knjigovodstvenom uredu koji u ime društva RAVITERA obavlja knjigovodstvene i računovodstvene poslove kao što su knjiženje računa, sastavljanje financijskih izvještaja u svrhu obračuna i plaćanja poreza te radi izvršenja drugih obaveza koje kao trgovačko društvo moramo izvršiti temeljem računovodstvenih, knjigovodstvenih i poreznih propisa. U navedenu svrhu vaše podatke prosljeđujemo i Poreznoj upravi kao primatelju vaših podataka.

Vaše osobne podatke i to ime i prezime i adresu prosljeđujemo pravnim osobama koje obavljaju poslove dostave poštanskih pošiljki, a koje trebaju znati navedene podatke kako bi mogle izvršiti uslugu dostave poštanske pošiljke. Navedeno u slučaju ukoliko se komunikacija vezano za izvršenje prava i obveza iz vašeg ugovornog odnosa s društvom RAVITERA odvija putem redovne pošte.

Podatke koje prosljeđujemo i dostavljamo ograničit ćemo na najmanju moguću mjeru tako da ćemo navedenim pravnim ili fizičkim osobama kojima prosljeđujemo osobne podatke proslijediti isključivo one podatke koji su im potrebni za svrhu obrade koju odredi društvo RAVITERA.

Sve pravne i fizičke osobe kojima prosljeđujemo vaše osobne podatke imaju obvezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovornog odnosa te su također proveli organizacijske i tehničke mjere zaštite.

Određeni podatci mogu biti proslijeđeni tijelima vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bi smo udovoljili obvezama propisanima pravom Republike Hrvatske.

Vaši osobni podatci se u niti jednom slučaju ne prenose  trećoj zemlji, niti međunarodnoj organizaciji niti primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

 

 1. Razdoblje čuvanja

 

U pogledu razdoblja čuvanja osobnih podataka naglašavamo kako isto ovisi o vrsti osobnih podataka koja je prikupljena.

Vaše ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj koji se nalaze na izdanom računu za naše usluge čuvamo 11 godina (računajući od posljednjeg dana u godini u kojoj je račun izdan) budući toliko iznosi zakonska obveza čuvanja računa izdanih klijentima i poslovnim partnerima.  Naprijed navedeni podatci se nalaze i na ugovoru kojeg ste zaključili s društvom RAVITERA kao i podatci o sadržaju ugovornog odnosa i isti se čuvaju 5 godina računajući od primopredaje obavljenog posla budući toliko iznosi najdulji zastarni rok vezano za eventualna potraživanja iz ugovornog odnosa.

Račune koje smo primili od dobavljača čuvamo također 11 godina (računajući od posljednjeg dana u godini u kojoj je račun izdan) budući toliko iznosi zakonska obveza čuvanja primljenih računa.

Vaše kontakt podatke tj. broj telefona ili mobilnog uređaja i e-mail adresu  brišemo odmah po prestanku ugovornog odnosa tj. izvršenju usluge.

Podatke o bonitetu klijenata i poslovnih partnera koji su pravne osobe nigdje ne bilježimo već samo vršimo uvid u BON-2 i potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga tako da iste nema potrebe niti brisati.

Zadužnicu klijentima i poslovnim partnerima vraćamo odmah nakon što je podmiren račun za naše usluge, pod uvjetom da nije pokrenut postupak naplate dugovanja.

U slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja  ili je unutar zastarnog roka pokrenut postupak vezano za ugovorni odnos (npr. postupak naknade štete), vaše osobne podatke čuvamo 10 godina računajući od pravomoćnosti odluke donesene u navedenom postupku, a sve u skladu s obvezom čuvanja pravomoćnih sudskih odluka koja je propisana pravom Republike Hrvatske.

 

Ukoliko je uložen prigovor na proizvod i izvršenu uslugu tada se vaši podatci čuvaju do konačnog dovršetka postupka po prigovoru.

 

 1. Upravljanje privolama

Ukoliko obradu osobnih podataka kupaca, poslovnih partnera i dobavljača temeljimo na privoli tada osiguravamo da ispitanik uvijek da svoju privolu u vidu pisane izjave, vlastoručno potpisane od strane ispitanika te da privola bude dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmislena.

Pisana izjava kojom ispitanik daje privolu za obradu svojih osobnih podataka biti će sastavljena za svaku pojedinu svrhu obrade, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka o čemu će biti obaviješten prije davanja privole i to na način da će to njegovo pravo biti izričito navedeno u pisanoj izjavi kojom daje privolu za obradu osobnih podataka s napomenom da se privola može povući na način da potpiše obrazac izjave koju ćemo sastaviti u jednostavnom obliku.

Napominjemo kako u slučaju da je privola dana za jednokratnu radnju obrade, a ista obrada je već izvršena tada opoziv privole nema pravnog učinka.

U slučaju povlačenja privole odmah brišemo sve Vaše osobne podatke osim onih koje smo dužni čuvati sukladno propisima Europske unije i Republike Hrvatske.

Ukoliko ne pristanete dati privolu u slučajevima obrade podataka koja se temelji na privoli tada nismo u mogućnosti s vama zasnovati nikakav pravni odnos.

 

 1. Prava ispitanika

 

Pravo na pristup

Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podatci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podatcima i slijedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni i postojanju prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka (koja prava su navedena u daljnjem tekstu ove Politike privatnosti).

 

Pravo na ispravak 

Ukoliko su vaši osobni podatci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo i to davanjem dodatne izjave. Napominjemo kako ste odgovorni za davanje ispravnih podataka, a uz to imate obvezu informirati nas o relevantnim promjenama vaših osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih podataka ukoliko smatrate da više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem našeg legitimnog interesa, ukoliko smatrate da su vaši podatci nezakonito obrađeni te ukoliko smatrate da se vaši podatci trebaju brisati temeljem prava Europske unije ili Republike Hrvatske.

Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje osobnih podataka, primjerice kod podataka koji se moraju čuvati određeno vrijeme ili trajno.

Ukoliko ste tražili brisanje osobnih podataka koji se moraju čuvati određeno vrijeme, u sklopu odgovora povodom zahtjeva za brisanje, obavijestit ćemo vas o vremenskom razdoblju tijekom kojeg navedene podatke moramo čuvati i o danu kada će isti biti brisani.

Ukoliko ste tražili brisanje osobnih podataka koji se moraju čuvati trajno, u sklopu odgovora povodom zahtjeva za brisanje, obavijestit ćemo vas o nemogućnosti brisanja takvih podataka zajedno s upućivanjem na pravnu osnovu koja propisuje trajno čuvanje podataka.

Pravo na ograničenje obrade

 Od nas možete zatražiti  ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • ako je obrada podataka bila nedopuštena, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podatcima,
 • ako nam podatci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva,
 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izvršavanja zadaće od javnog interesa ili zadaća javnih tijela.

Ukoliko je obrada podataka ograničena tada se takvi osobni podatci smiju obrađivati samo uz vašu privolu osim kod pohrane podataka ili postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa.

Ukoliko ishodite ograničenje obrade podataka obavijestit ćemo Vas prije nego što ograničenje bude ukinuto.

 

Pravo na prigovor

Ukoliko vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. Ukoliko se prilikom obrade podataka pozivamo na naše legitimne interese, a Vi ste podnijeli prigovor na takvu obradu tada nećemo dalje obrađivati vaše podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

 

Pravo na žalbu

Ako ste  mišljenja da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka postupili protivno pravu Europske unije ili Republike Hrvatske, molimo da nam se obratite kako bi razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Pravo na obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju da i pored svih poduzetih mjera dođe do povrede Vaših osobnih podataka, o svakoj takvoj povredi ćemo vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja i to slanjem obavijesti u pisanom obliku.

U navedenoj obavijesti ćemo opisati prirodu povrede osobnih podataka, navesti ime i prezime direktora društva RAVITERA od kojeg se mogu dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka i opis mjera koje je društvo RAVITERA poduzelo za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica. Navedena obavijest će biti sastavljena uporabom jasnog i jednostavnog jezika.

Pravo na prenosivost podataka se ne primjenjuje budući obrada podataka klijenata, poslovnih partnera i dobavljača ne predstavlja automatiziranu obradu.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim našim podatcima za kontakt:

                adresa e-pošte za kontakt : j.srabotnak@ravitera.hr

                ili

                adresa redovne pošte: Zagrebačka 29, Samobor

                ili

                osobno na naprijed navedenoj adresi.

Po vašim zahtjevima za ostvarivanje prava društvo RAVITERA će odgovoriti sukladno rokovima i ovlaštenjima  propisanima Općom uredbom o zaštiti  podataka.

U svakom slučaju prilikom korištenja navedenih prava vodite računa da moramo nedvojbeno utvrditi Vaš identitet što služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Vaša prava koja su naprijed navedena može ostvarivati i Vaš punomoćnik koji se mora legitimirati s punomoći koja je ovjerena kod javnog bilježnika osim kada je punomoćnik odvjetnik u kojem slučaju nije potrebna ovjerena punomoć.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo odbiti obraditi vaš zahtjev.

 

 

 1. Mjere zaštite osobnih podataka

Društvo RAVITERA je provelo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu, zatim mjere koje su potrebne da bi se osobni podatci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe i to u odnosu na sve podatke neovisno o mjestu pohrane ili obrade ili formatu u kojem se nalaze, a sve kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti podataka i zaštitila prava ispitanika.

Društvo RAVITERA je educiralo svoje radnike koji sudjeluju u obradi osobnih podataka te su takvi radnici posebnom izjavom o povjerljivosti dužni čuvati te podatke kao povjerljive.

 

 

 1. Promjene Politike privatnosti

 

Ova Politika privatnosti može se s vremena  na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije i prakse. U slučaju značajnih promjena ove Politike privatnosti koja bi u većoj mjeri utjecala na prava klijenata, poslovnih partnera i dobavljača u pogledu zaštite osobnih podataka, o istoj ćemo odaslati obavijest.

 

RAVITERA d.o.o.

koje zastupa direktor

Josip Srabotnak

U Samoboru 18. rujna 2019. godine